Idégrundlag for Mariam Moskeen

Idégrundlag i form af et manifest, som er det fundament bestyrelsen og Mariam Moskeen tager udgangspunkt i. Femimam er ikke bundet til en bestemt retsskole – men har i stedet et ’manifest’, hvori der står hvad Mariam Moskeen er, vil og udspringer af.

1.    Opbygge en islamisk menighed baseret på den spirituelle visdomslære, Sufismen, den spirituelle vej, som giver den troende en forståelse af islams indre dimensioner. Opnå anerkendelse som nyt islamisk trossamfund i Danmark. Mariam Moskeens menighedsbegreb er fleksibelt og dynamisk og rummer både de der kommer til fredagsbøn samt de der søger Mariam Moskeen med ønsket om at blive viet, navngivet, skilt, konverteret samt modtage islamisk sjælesorg med mere. Mariam Moskeens menighedsbegreb omfatter ikke kun danske muslimer men også muslimer fra Skandinavien, Europa samt andre lande. Mariam Moskeen opererer nationalt såvel som internationalt.

2.    Tværreligiøse ægteskaber (Mariam Moskeens mangfoldighedsbegreb er konkretiseret via muslimske kvinders ret til skilsmisse samt tværreligiøse vielser der både indbefatter muslimske mænds ret til at blive gift med Bogens folk og Muslimske kvinders ret til at blive gift med Bogens folk, dvs. en implementering af den Koranske ide om mænd og kvinder som ligeværdige og ligestillede. Mariam Moskeen foretager tværreligiøse vielser.

3.    Opgør med patriarkalske strukturer inden for religiøse institutioner (Konkretiseret via månedlig fredagsbøn- og prædiken med kvindelige imamer)

4.    Islamisk pluralisme:  Vi arbejder for en anerkendelse af alternative koranfortolkninger og religiøs mangfoldighed. Rummelighed, respekt og tolerance er nøgleordene. Vi er ikke repræsentative for Danmarks muslimer og ønsker heller ikke at være det.

5.    Ingen kan tale på vegne af islam. Muslimer taler på egne vegne. Mange forsøg på at forene muslimer i Danmark er ofte endt i teologiske diskussioner om, hvem der er de sande muslimer. Ved at tage udgangspunkt i mangfoldigheden ønsker vi at undgå diskussionen om, hvem der er de sande muslimer. Ideen om, at der findes en sand udgave eller fortolkning af islam, har farlige konsekvenser, da den indebærer eksklusionen af alle andre, der afviger fra den påståede sande udlægning. Folk, som ikke anerkender eller blot tolererer forskellighed i udlægning og praksis af islam, kan ikke være med til at bygge bro og forsone værdier i et samfund, hvor konkurrerende opfattelser af, hvad der er værdifuldt, lever side om side. Det er ikke vores forskellige tilgange til Koranen, der skaber splittelse. Det er vor manglende accept af retten til at være forskellige, der skaber splittelse og sekterisk intolerance. Mangfoldighed og diversitet er en velsignelse ifølge Koranen. Koranens ide om det gode og retfærdige menneske er ikke betinget af race, køn, tro eller nationalitet. Det eneste, der adskiller et menneske fra et andet, er åndelig fortrinlighed eller dyd forstået som retfærdig handlen. Dvs. at gøre godt mod andre mennesker og at rumme sin næste på trods af vore forskelligheder. Venlighed, tålmodighed, barmhjertighed og tolerance er de klareste tegn på, at en person bærer islam i sit hjerte. Vi tror på, at Gud har skabt en mangfoldig verden, fordi han har villet, at vi skal ville mangfoldigheden. Netop for at forstå Hans enhed (tawhid). »I mennesker, vi har visselig skabt jer alle af mand og kvinde og gjort jer til folk og stammer, for at I må kende hinanden. Sandelig, den retfærdigste blandt jer har størst ære hos Allah, thi Allah er alvidende og kender alle ting«. (Koranen 49:14) 


»Sandelig, de troende og jøderne og de kristne og sabierne – de af dem, som tror på Allah og den yderste dag og handler retfærdigt – de vil få deres belønning hos deres Herre, og ingen frygt skal komme over dem, og de skal ikke sørge«. (Koranen 2:63)

6.    Udfordre islamofobien gennem formidling af nye narrativer om islam, såvel internationalt som nationalt, i bøger, artikler og offentlige debatmøder, foredrag og interviews. Den danske debat om islam igennem de sidste ti år har ofte været og er fortsat båret af trusselsargumenter, som er baseret på frygt og følelser frem for logik og sund fornuft. Forskere, politikere og meningsdannere kunne sagtens manipulere en ’sandhed’ om, at kristendommen er kvindeundertrykkende, kvindefjendsk, ja endda krigerisk, hvis de på systematisk vis gav sig til at citere bestemte vers fra Bibelen, som tillægger kvinden en underordnet rolle i forhold til manden – eller Jesus’ ’sværdvers’ i Det Nye Testamente.

7.    Videreføre og bidrage med kvindefrigørende læsninger af Koranen med fokus på kvinders rettigheder. Visionen er at ’transcendere kønshierarkier (to go beyond gender) at fremme menneskelig værdighed og universelle værdier som barmhjertighed, tilgivelse og retfærdighed etc. Den islamiske rummer et utal af eksempler på et opgør med mandsdominerende læsninger af den hellige tekst. Mariam moskeen viderefører disse læsninger og bidrager med nye vinkler og perspektiver, der overflødiggør kønshierarkiet, som er i direkte strid med den Koraniske ide og lighed kønnene imellem.

8.    Etablering af netværker på tværs af landegrænser med henblik på at styrke islamiske feministiske strømninger worldwide.

9.    Uddanne kvindelige imamer i Mariam Moskeens Islamiske Akademi (MIA) (som åbner i 2018) Årlige konferencer om islamisk feminisme.